Učenički dom Varaždin

Učenički dom

Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje čine predstavnici učenika svake odgojne skupine u Učeničkom domu. Predstavnika u Vijeće učenika i njegova zamjenika biraju učenici iz odgojnih grupa, dok članovi Vijeća učenika između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika Učeničkog doma.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu ostalih domskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.

Uz navedeno, Vijeće učenika:

  • Priprema i daje prijedloge tijelima Učeničkog doma o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
  • Izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • Predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • Predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Učeničkom domu
  • Predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
  • Surađuje kod donošenja kućnog reda
  • Pomaže kod donošenja kućnog reda
  • Pomaže učenicima u izvršenju domskih obveza
  • Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
  • Pomaže u adaptaciji novih učenika na život u Domu

 

Ove školske godine u Vijeće učenika odabrani su sljedeći učenici:

Lucija Godek i Matea Galović – I. odgojna skupina
Monika Đurinić – II. odgojna skupina
Movarec Katarina i Lorena Horvat – III. odgojna skupina
Ivan Kuzminski i Tin Vukšan – IV. odgojna skupina
Silvio Kostanjevec i Nikola Cahunek – V. odgojna skupina
Luka Mesarov i Veronika Farkaš – VI. Odgojna skupina
Emanuel Mažar i Vanesa Barić – VII. Odgojna skupina
Karlo Pečnik i Lorena Žužak – VIII. Odgojna skupina
Laura Bjeličić i MelitaTadić – IX. Odgojna skupina

Za predsjednika Vijeća učenika školske godine 2017./2018. odabran je Emanuel Mažar, dok je njegova zamjenica Lucija Godek. Voditeljica Vijeća učenika je stručna suradnica, psihologinja Martina Cikač, prof.

Vijeće učenika Učeničkog doma Varaždin rado se priključuje humanitarnim akcijama, svim vrstama kreativnih i kognitivnih radionica, ostalim događanjima organiziranim u Domu te svojim primjerom potiču i druge učenike na aktivnost.